Thanks to Bob Smith for these photos!

[camera slideshow=”2013-thomas-edison-park”]